The Untz Logo
Favorite This

Thomas Gold @ Bijou Nightclub

What:

When: -

Where: Bijou Nightclub (51 Stuart Street, Boston, MA)

Minimum Age: 21+

Type: Indoor - Club

Genres: House

Tickets Buy Tickets

$ 30.00


Bijou Nightclub & Lounge 

#Guesthouse Tuesdays May 14THOMAS GOLD21+ 10pm - 2am